Regulamin korzystania z Lula Family Club

 

Niniejszy Regulamin korzystania z Lula Family Club został sporządzony w oparciu o właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego Lula Family Club dostępnego po adresem: http://lula-family.pl/lula-fans-club/, w tym w szczególności zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz związane z tym prawa i obowiązki Usługodawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 

I. DEFINICJE

 

Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają, co następuje:1.1. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lecz działająca za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego), osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
1.2. Usługodawca – Stella Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000225606. Kapitał zakładowy Stella Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k, został w całości wpłacony, wynosi 500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). NIP 714-17-12-077. REGON 431184288.1.3. Usługa/i – usługa/i świadczone drogą elektroniczna przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w Serwisie, w szczególności w postaci możliwości korzystania za uprzednim zarejestrowaniem z następujących Aplikacji/Dodatkowych usług: a) testuj produkty b) porady kosmetyczne c) oceń produkty d) konkursy
1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Lula Family Club.
1.5. Serwis – serwis internetowy Lula Family Club prowadzony pod adresem http://lula-family.pl/lula-fans-club/
1.6. Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1.7. Dane Osobowe Użytkownika – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
1.8. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).1.9. Środki Komunikacji Elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
1.10. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
1.11. UPAIP – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 Nr 24, poz.8 ze zm.).
1.12. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
2.1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:2.1.1. zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu,
2.1.2. prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy związane z Serwisem,
2.1.3. zasady ochrony Danych Osobowych Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Serwisu.2.2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2.3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu do przestrzegania postanowień Regulaminu.
2.4. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej http://lula-family.pl/lula-fans-club/ oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot. Regulamin jest dostępny do wglądu także we wskazanej powyżej siedzibie Usługodawcy.
2.5. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności o produktach Usługodawcy mają charakter jedynie informacyjny.
2.6. Usługodawca świadczy Usługi opisane w treści niniejszego Regulaminu drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 
III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU:
 
3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
połączenie z siecią Internet,
przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.3.2. Usługodawca informuje, iż adres IP Użytkownika jest odnotowywany przez Usługodawcę w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie , na co Użytkownik poprzez podjęcie pierwszej czynności w Serwisie wyraża zgodę.
3.3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, w związku z czym zaleca się przedsięwzięcie przez Użytkownika odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.
 
IV. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ APLIKACJI/DODATKOWYCH USŁUG:
 
4.1. Momentem zawarcia umowy o świadczenie usług jest moment wskazany w pkt 5.1. oraz 6.1. Regulaminu poniżej.
4.2. Momentem rozwiązania umowy o świadczenie usług jest moment wskazany w pkt 5.1. oraz 6.1. Regulaminu poniżej.
4.3. Niezależnie od powołanych powyżej postanowień umowa o świadczenie usług może być rozwiązana przez Usługodawcę w sytuacji:
a) naruszania przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
b) podania przez Użytkownika nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych Osobowych Użytkownika,
c) wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
d) utrudniania lub destabilizacji Serwisu.
 
V. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU:
 
5.1. Do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Usługobiorcą umowy o świadczenie usług dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosowanego adresu strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi dochodzi w momencie zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu. W przypadku niektórych
Usług może być konieczne zawarcie dodatkowej umowy, jak w przypadku Usługi korzystania z Aplikacji/Dodatkowych Usług wskazanych w pkt VI Regulaminu powyżej.
5.2. Zawarcie przez Użytkownika umowy wskazanej w ust. 1 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń o następującej treści: A) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia, B) dobrowolnie przystąpiłem do umowy, C) spełniam warunki do uzyskania statutu Użytkownika.
5.3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji. Korzystanie z niektórych Usług może wymagać rejestracji, jak w przypadku Usługi korzystania z Aplikacji/Dodatkowej Usługi wskazanej w pkt VI Regulaminu.
5.4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 
VI. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI:
 
6.1. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w postaci możliwości korzystania z Aplikacji/Dodatkowych Usług, o których mowa poniżej dochodzi z chwilą rejestracji Użytkownika w Serwisie. Poza innymi wypadkami określonymi niniejszym Regulaminem, rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi w postaci korzystania z Aplikacji/Dodatkowej Usługi następuje po wyrejestrowaniu Użytkownika.
6.2. Zawarcie przez Użytkownika Umowy wskazanej w ust. 1 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o następującej treści:
A) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
B) dobrowolnie przystąpiłem do umowy,
C) spełniam warunki uzyskania statusu Użytkownika,
D) podane przez ze mnie dane są prawdziwe i kompletne,
E) podanie przeze mnie danych jest zgodne z Regulaminem i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
F) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celach statystycznych, a także w każdorazowo w zakresie oraz celu powyżej wskazanym na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim.
Użytkownik jest zobowiązany przedstawić zgodę przedstawiciela ustawowego wskazaną w pkt 1 powyżej na każde żądanie Usługodawcy. Brak przedstawienia zgody jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług w postaci Aplikacji/Dodatkowych Usług.

6.3. Korzystanie z Aplikacji/Dodatkowych Usług wymaga rejestracji.
6.4. Korzystanie z Aplikacji/Dodatkowych Usług jest bezpłatne.
6.5. Zarejestrowanym Użytkownikom Serwis umożliwia korzystanie z następujących Aplikacji/Dodatkowych Usług:
a) stworzenie własnego konta w Serwisie,
b) branie udziału w testach produktów i konkursach organizowanych w Serwisie na zasadach określonych w osobnych regulaminach testów oraz konkursów,
c) ocenianie produktów LULA

6.6. Rejestracja Użytkownika w Serwisie wymaga utworzenia konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej Administratora na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. W ramach formularza rejestracyjnego należy podać imię, hasło, powtórzone hasło oraz adres e-mail, na który będą przesyłane komunikaty i informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu. Rejestracja wymaga ponadto akceptacji Regulaminu. Rejestracja Użytkownika może odbyć się również za pomocą portalu Facebook.
6.7. W formularzu rejestracyjnym, Użytkownik może także wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej Administratora na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
6.8. Po wysłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mailowy, mail aktywacyjny. Po skutecznym dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich Aplikacji/Dodatkowych Usług świadczonych w Serwisie.
6.9. Konkursy i testy, o których mowa w ust. 5.5 pkt b) niniejszego paragrafu będą organizowane na podstawie odrębnych regulaminów każdorazowo publikowanych w Serwisie oraz dostępnych w siedzibie Usługodawcy.
6.10. Wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych, jest dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 
VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIE Z USŁUG:
 
7.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług opisanych niniejszym Regulaminem.

7.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,
b) przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
c) modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.

7.3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.
 
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
8.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
8.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkownika na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
8.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
8.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych Danych Osobowych Użytkownika, jak też i za inne treści umieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
8.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8.7. Serwis zawiera odnośniki do innych witryn internetowych. Usługodawca nie udziela gwarancji co do poprawności informacji zawartych w odnośnikach, a ich przeglądanie odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy.

8.8 Serwis zawiera porady kosmetyczne, Użytkownik stosuje się do nich na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
 
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
9.1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Serwisie Użytkownik może podać opisane poniżej Dane Osobowe Użytkownika. Podanie Danych Osobowych Użytkownika jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usługi w Serwisie.
9.2. Usługodawca na podstawie UODO w związku z UŚUDE jako administrator danych osobowych jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym korzystania z Usługi, rozpatrzenia reklamacji oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług, a także w celach statystycznych. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazany powyżej będzie odbywać się po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika. Użytkownik podając swoje Dane Osobowe Użytkownika może wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w szczególności w następujących celach: A) promocyjno-marketingowych związanych z działalnością Usługodawcy, m.in. poprzez umieszczenie e-mail użytkownika na tzw. liście mailingowej, B) statystycznych oraz dla prowadzenia innego rodzaju badań.
9.3. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez Usługodawcę odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności UODO, UŚUDE.

9.4. Zakres Danych osobowych podawanych przez Użytkownika oraz niezbędnych do świadczenia Usług przez Usługodawcę jest następujący:
a) możliwość rejestracji w serwisie: imię, adres poczty elektronicznej,
b) możliwość otrzymania „newslettera”: adres poczty elektronicznej,
c) możliwość personalizowania komunikatów i wiedzy, wysyłki nagród i produktów do testowania: płeć, data urodzenia, ilość dzieci i data ich urodzenia, adres zamieszkania, telefon, zdjęcie.

9.5. Użytkownik w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres Poczty Elektronicznej.
9.6. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.
9.7. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.
9.8. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych Osobowych Użytkownika w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi UODO. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
9.9. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie, o którym mowa w punkcie 8.4. i 8.5. tylko we własnym zakresie.
9.10. Usługodawca zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z UODO, w tym prawo wglądu do własnych Danych Osobowych Użytkownika, prawo aktualizacji i usunięcia własnych Danych Osobowych Użytkownika oraz prawo wniesienia sprzeciwu lub zaprzestania przetwarzania danych w przypadkach określonych w UODO. Adres e-mail ustanowiony celem realizacji przez Użytkownika uprawnień, o których mowa powyżej, jest jak następuje: marketing@stella.com.pl
9.11. Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Użytkownika Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.
9.12. Podanie Danych Osobowych Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usług, zgodnie z Regulaminem.
 
X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
 
10.1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Treści zawarte w Serwisie, w szczególności ilustracje, grafiki, informacje, teksty, treści muzyczne stanowią własność Usługodawcy, bądź osób trzecich od których Usługodawca otrzymał przewidziane prawem zgody i zezwolenia (dalej także jako „Treści”).
10.2. Treści zawarte w Serwisie, z których Użytkownik będzie korzystał w ramach Usługi mogą być wykorzystane przez Użytkownika wyłącznie do użytku prywatnego w rozumieniu art. 23 UPAIP. Poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności z Treści, a także z utworów, znaków towarowych lub baz danych wykorzystywanych w Serwisie Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani też nie uzyskuje licencji, ponad to, co wskazano w Regulaminie w sposób wyraźny.
10.3. Korzystanie z zawartości Serwisu nie może wykraczać poza zakres wyznaczony przez obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu, bądź w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami. Użytkownik nie jest w szczególności uprawniony do wykorzystywania zamieszczonych w Serwisie Treści w celach handlowych. Wykorzystywanie informacji, ilustracji, grafik Serwisu poza zakres wyznaczony niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności ich powielanie, modyfikowanie, przekazywanie, bądź publikowanie w całości lub części przez Usługobiorcę będzie możliwe dopiero po uzyskaniu uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy lub podmiotu uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych.
10.4. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
10.5. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, a w szczególności praw ochrony danych osobowych, praw ochrony dóbr osobistych, prawa własności przemysłowej, prawa karnego dotyczącego wykroczeń lub innych czynów zabronionych, prawa świadczeń usług drogą elektroniczną. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać interesów oraz nie doprowadzać do szkód po stronie Administratora, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Powyższe dotyczy zarówno niepodejmowania działań jak i niedopuszczania się zaniechać przez Użytkownika.
10.6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w związku z korzystaniem z Serwisu lub za swoje zaniechania związane z korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
10.7. Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści opinii o produktach dodanych w Rankingu Produktów w całości, w części lub wybranych fragmentów, na zasadach poniżej opisanych:
(a) bez ograniczeń co do miejsca w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet i w Prasie;
(b) na czas nieokreślony od momentu dodania opinii;
(c) z chwilą dodania opinii;
(d) bezwarunkowo;
(e) na następujących polach eksploatacji: – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, całości, części lub wybranych fragmentów, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej; – w zakresie rozpowszechniania treści, w całości, części lub wybranych utworów, w tym publicznego udostępniania opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym t.j. udostępniania w sieci Internet, w materiałach PR-owych oraz w prasie.
 
XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
11.1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
11.2. Zgłoszenia reklamacyjne Użytkownika mogą być w formie pisemnej na adres marketing@stella.com.pl.
11.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.
11.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.
11.5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 30 dni od dnia jego wpłynięcia.
11.6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej Usługodawca powiadomi Użytkownika o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


12.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2016.
12.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem http://lula-family.pl/lula-fans-club/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
12.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.

12.4. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.
12.5. W przypadku określonym w punkcie 11.4. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
12.6. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.
12.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy UODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.